Za porudžbine iznad 3.500 RSD dostava samo 199 RSD
Dostava u vremenskim okvirima od 2h
Na teritoriji Beograda i Novog Sada
Širok asortiman
Preskoči link
Maxi logoMaxi logo

Dobro došli

Moja stranica
0

Maxi Online novim kupcima poklanja 1000 rsd na prvu online kupovinu u minimalnoj vrednosti od 5000 rsd. Unesi kod RGMF1000 i ostvari popust! Promo kod se može iskoristiti za dostavu u Beogradu i Novom Sadu do 10.12.2023

Klimatski portalČesto postavljena pitanja

Često Postavljena Pitanja

For English, scroll down 


Često postavljana pitanja o ugljeničnom otisku
Koje definicije i metodologije preporučujete?
Za ugljenični otisak organizacije pre svega preporučujemo GHG Protokol. Za ugljenični otisak proizvoda preporučujemo usklađenost sa Pravilima kategorije ekoloških otisaka proizvoda (EU), ISO14067 i/ili LCA normama (Evropska platforma o ocenjivanju životnog ciklusa) (ISO 14040/44).
Gde pronaći pouzdane emisione faktore?
Postoje brojni dostupni skupovi podataka, ali se ne može svima pristupiti besplatno. Predlažemo da postupate u skladu sa zahtevima relevantnih udruženja industrije, da bi vam na raspolaganju bili specifičniji emisioni faktori. Sledeće baze podataka su korisne za hranu i napitke:
•    Big climate database (Danski kontekst) 
•    Agribalyse (Francuski kontekst)
•    RIVM (Holandski kontekst)
Za emisione faktore Obima 1-2, korisne su sledeće baze podataka:
•    CO2-emissiefactoren (Holandski kontekst)
•    DEFRA (UK kontekst)
Za ostala pitanja, molimo pogledajte Ugljenični otisak ili Protokol za gasove sa efektom staklene bašte (GHG).


Koji brendovi pripadaju Ahold Delhaize grupi?

 

FAQ o Postavljanju klimatskih ciljeva

Gde mogu da pronađem više informacija o Ciljnoj inicijativi zasnovanoj na nauci?
Molimo da pogledate FAQs o veb-sajtu ciljeva zasnovanih na nauci.
Moja organizacija je mala i srednja kompanija, tako da ću slediti pojednostavljenu rutu SBTi-a. Da li je tačno da, sledeći pojednostavljenu rutu, ne moram postavljati ciljeve za svoje emisije Scope 3?
Ovo bi bilo ispravno ako postavite samo „kratkoročne ciljeve“, ali kako se većina emisija javlja u lancu snabdijevanja (Opseg 3/Scope3), Ahold Delhaize traži od svojih dobavljača da postave i „kratkoročne“ i „Net Zero“ (dugoročne) ciljeve.
To znači da će emisije iz opsega 1-2 (Scope 1-2) i opsega 3 (Scope 3), zajedno, biti obuhvaćene vašim klimatskim ciljevima.


FAQ o Izveštavanju o klimatskim promenama

Šta da radim ako dobijem poziv i od CDP i ImpactBuying?
Tražimo od naših dobavljača da podnesu samo po jedan izveštaj. U slučaju da dobijete dva poziva, slobodno možete sami da odlučite koju platformu želite da koristite.
Dobio/la sam poziv za više filijala (ćerki kompanija), da li treba da podnesem posebne izveštaje o njima?
Ne, mi tražimo da kompanije podnose izveštaje na korporativnom nivou i obuhvate sva podređena društva (filijale, ćerke kompanije) u tom izveštaju.


Obezbeđujem proizvode za više brendova kompanije Ahold Delhaize (Albert Heijn, AB, Albert, Mega Image, Delhaize Serbia, Delhaize Belgium, ADUSA, Etos, Gall & Gall). Da li treba da podnesem izveštaj za sve njih?
Da, očekujemo da podnesete izveštaj za sva podređena društva (brendove) kompanije Ahold Delhaize, ali u jednom izveštaju. Nema potrebe da pravite poseban izveštaj za sve njih.


Na kom nivou treba da podnesem izveštaj?
Izveštavanje treba da se vrši na korporativnom nivou.


Koje korake treba da preduzmem kao novi korisnik CDP?
Molimo da vidite sledeća uputstva na: https://help.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01040

 

Šta ako ne mogu da se ulogujem na CDP platformu?
Kontaktirajte CDP preko “Moja podrška” u CDP Centru za pomoć


Šta ako ne mogu da se ulogujem na ImpactBuying?
Molimo da direktno kontaktirate ImpactBuying preko support@impactbuying.com
 

Frequently Asked Questions


Frequently asked questions about carbon footprint
Which definitions and methodologies do you advise?
For organizational footprinting we strongly advise the GHG Protocol. For product footprinting we advise to align with Product Environmental Footprint Category Rules (EC), ISO14067 and/or the LCA norms (ISO 14040/44).
Where to find reliable emission factors?
There are numerous datasets available but not all of them are accessible for free. We suggest to align with your respective industry association to make more specific emission factors available. The following databases are useful for food and beverages:
•    Big climate database (Danish context) 
•    Agribalyse (French context)
•    RIVM (Dutch context)
For Scope 1-2 emission factors the following databases are useful:
•    CO2-emissiefactoren (Dutch context)
•    DEFRA (UK context)
For other questions, please refer to Carbon Footprinting or Greenhouse Gas Protocol.
Which Brands of the Ahold Delhaize family of Brands you want us to report on?

FAQs on Climate Targetsetting

Where can I find more information on the Science Based Targets initiative?
Please refer to the FAQs on Science Based Targets website.
My organization is an small/medium, so I will follow the simplified SBTi route. Is it correct that by following the simplified route I do not need to set targets for my Scope 3 emissions?

This would be correct if you only set "short-term targets", but as most emissions occur in the supply chain (Scope 3), Ahold Delhaize asks its suppliers to set both "short-term" and "Net Zero" (long-term) targets.
This means that emissions from Scope 1-2 (Scope 1-2) and Scope 3 (Scope 3), together, will be covered by your climate goals.

FAQs on Climate Reporting
What should I do if I receive an invite from both CDP and from ImpactBuying?
We ask suppliers only to report once. In case you have received two invitations, you are free to choose which platform you want to use.

I received an invite for multiple subsidiaries, do I need to report for them separately?
No, we ask companies to report on a corporate level and include all the subsidiaries in this report.


I provide products to multiple subsidiaries of Ahold Delhaize (Albert Heijn, AB, Albert, Mega Image, Delhaize Serbia, Delhaize Belgium, ADUSA, Etos, Gall & Gall) So I need to report on all of them?
Yes, we expect you to report on all of the Ahold Delhaize subsidiaries, but in one report. There is no need to create a separate report for all of them.


On what level should I report?
The reporting should be done on corporate level.


What are the steps I need to take as a new user of CDP?
Please see the following instructions: https://help.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01040

What if I cannot logon to the CDP platform?
Contact CDP via “My Support” in the CDP Help Center.


What if I cannot logon to ImpactBuying?
Please contact ImpactBuying directly via support@impactbuying.com.